Αποστολή

    Αποστολή της σχολής είναι η παροχή ανώτατης, τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης στους αξιωματικούς Διαβιβάσεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) σε αντικείμενα τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικών ηλεκτρονικού πολέμου και κρυπτογραφίας, προκειμένου να καταστούν ικανοί για:

1. Μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση, εκμετάλλευση, βελτίωση και
    συντήρηση συστημάτων επικοινωνιών.
2. Εκπόνηση μελετών βελτίωσης των πάσης φύσεως
    τηλεπικοινωνιακών υλικών των ΕΔ.
3. Αξιολόγηση και εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών
    πεδίου του νεοεισερχόμενου τηλεπικοινωνιακού υλικού στο Σ.Ξ.
    και γενικά στις Ε.Δ της χώρας μας.
4. Παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες
   και στα ηλεκτρονικά και εισαγωγή των τελειοποιήσεων που
   προκύπτουν από αυτές στις Ε.Δ.