Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Αποστολή

Αποστολή της ΣΤΗΑΔ είναι η παροχή ανώτατης θεωρητικής-τεχνικήςλίδαςεκπαίδευσης σε Αξκούς του Όπλου τωνΔιαβιβάσεων (ΔΒ), άλλων Όπλων-Σωμάτων (Ο-Σ) και Αξκούς των λοιπώνΚλάδων – Επιτελείων των ΕΔ, Αξκώντης ΕΛΑΣ, Αξκών ξένων κρατών,Δημόσιων Υπαλλήλων σε αντικείμενα,μεταπτυχιακούεπιπέδου,στιςγνωστικές περιοχές των ασφαλώντηλεπικοινωνιακώνκαιδικτυακώνσυστημάτων, καθώς και στις σύγχρονεςτεχνολογικές εφαρμογές τους, μεέμφαση στον χώρο της αμυντικήςτεχνολογίας, με σκοπό:

α. Την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων (ανάλυσης, σχεδίασης, εφαρμογής και έρευνας), προκειμένου να καταστούν επιστήμονες στα θέματα των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Την προαγωγή της επιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέσω του ΚΠΜΣ μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της ΣΤΗΑΔ, στο πεδίο των ασφαλών τηλεπικοινωνιών και δικτυακών συστημάτων.

γ. Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της ΣΤΗΑΔ στον τομέα της τεχνολογίας και των ερευνητικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμενων, μέσω των Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών/-στριών της ΣΤΗΑΔ.