Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Διδασκόμενα Μαθήματα

 Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στη ΣΤΗΑΔ είναι τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑ

1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

2. Τυχαία σήματα και στοχαστικά συστήματα

3. Προγραμματισμός με MATLAB και χρήση βάσεως δεδομένων

4. Ψηφιακή Σχεδίαση – VHDL (LAB)

5. Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων (LabVIEW, MULTSIM)

7. Η/Μ πεδία και διάδοση Η/Μ κυμάτων

8. Δίκτυα Επικοινωνιών

9. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

10. Ενσύρματες Επικοινωνίες – Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα

11. Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική και Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

12. Υλικό και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

13. Ψηφιακή επεξεργασία σήματος για τηλεπικοινωνίες – MATLAB

14. Φωτονική

15. Κεραίες – Ασύρματες Ζεύξεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1. Γνωστικές Επικοινωνίες και Software Defined Radio

2. Συστήματα Εντοπισμού (RADAR,SONAR, GPS)

3. Συστήματα Απεικόνισης και Ηλεκτρονικής Επιτήρησης

4. Ανίχνευση και Παρεμβολή Η/Μ Φάσματος

5. Δίκτυα Αισθητήρων και Αυτο-Οργανούμενα Δίκτυα Επικοινωνιών

6. Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες

7. Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

8. Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών

9. Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα

10. Συστήματα Πολυμέσων

11. Ειδικά Θέματα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων I

12. Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών

13. Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων

14. Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

15. Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

16. Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες

17. Ειδικά Θέματα Δικτυακών Συστημάτων Ι

18. Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

19. Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

20. Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας

21. Ειδικά Θέματα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων II

22. Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

23. Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

24. Ειδικά Θέματα Δικτυακών Συστημάτων II

25. Εφαρμογές Διαδικτύου

Στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχονται 2 ειδικεύσεις στους σπουδαστές:

α. Ειδίκευση 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

β. Ειδίκευση 2: Δικτυακά Συστήματα

Για την κάθε ειδίκευση οι σπουδαστές παρακολουθούν εννέα (9) βασικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής.