Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Εισαγωγικές εξετάσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το τμήμα εκπαίδευσης της ΣΤΗΑΔ προκηρύσσονται, κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ, με μέριμνα του αρμόδιου φορέα, έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από το χρόνο διενέργειας τους.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κάθε περιττού έτους  στην έδρα της σχολής


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στην παρούσα φάση η εξεταστέα ύλη είναι η παρακάτω:

 •     Μαθηματικά
 •     Γενική Ηλεκτρολογία
 •     Ηλεκτρονική
 •     Γενική Φυσική
 •     Αγγλικά

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 •     Γραμμική Αλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία
 •     Ανώτερα Μαθηματικά

Γραμμική Αλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία

 •     Διανύσματα
 1.     Ορισμοί – Παράσταση.
 2.     Πράξεις διανυσμάτων.
 3.     Ανάλυση διανύσματος.
 4.     Εσωτερικό – Εξωτερικό – Μικτό γινόμενο.
 5.     Γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία.
 6.     Συντελεστής διεύθυνσης.
 •     Πίνακες – Ορίζουσες
 1.     Η έννοια του πίνακα – Ορισμοί : (Τετραγωνικός, διαγώνιος, συμμετρικός, ανάστροφος πίνακας).
 2.     Πράξεις πινάκων.
 3.     Αντιστρέψιμοι πίνακες – Ιδιότητες.
 4.     Η έννοια της ορίζουσας – Ελάσσονες ορίζουσες – Αναπτύγματα – Ιδιότητες.
 5.     Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα.
 6.     Επίλυση γραμμικών συστημάτων : (Μέθοδος οριζουσών – Μέθοδος πινάκων).
 •     Μιγαδικοί Αριθμοί
 1.     Ορισμοί – Γεωμετρικές ερμηνείες.
 2.     Μέτρο – Όρισμα μιγάδος.
 3.     Παράσταση μιγάδος (Ορθογώνια, τριγωνομετρική, πολική, εκθετική μορφή).
 4.     Πράξεις μιγάδων.
 5.     Θεώρημα De Moivre – Ρίζες μιγαδικών – Δυνάμεις.
 6.     Πολυωνυμικές εξισώσεις στο C.
 •     Αναλυτική Γεωμετρία
 1.     Ευθεία – Επίπεδο (Εξισώσεις, απόσταση σημείου από επίπεδο και από ευθεία, σχετική θέση ευθειών και επιπέδων, απόσταση ασύμβατων ευθειών, γωνία ευθειών και επιπέδων).
 2.     Κωνικές τομές (Κύκλος, έλλειψη, παραβολή, υπερβολή). Ορισμοί, εξισώσεις και γεωμετρική παράσταση.
 3.     Επιφάνειες 2ου βαθμού (Σφαίρα, κώνος, ελλειψοειδές). Ορισμοί, εξισώσεις και γεωμετρική παράσταση.

Ανώτερα Μαθηματικά

 •     Διαφορικός Λογισμός
 1.     Συναρτήσεις μιας μεταβλητής.
 2.     Όριο, συνέχεια.
 3.     Παράγωγος πρώτης και ανωτέρας τάξης.
 4.     Θεωρήματα διαφορικού λογισμού.
 5.     Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης.
 •  Ολοκληρωτικός Λογισμός
 1.     Ορισμένο ολοκλήρωμα (Ορισμός, ιδιότητες, θεωρήματα).
 2.     Aόριστο ολοκλήρωμα (Ορισμός – ιδιότητες).
 3.     Μέθοδος υπολογισμού αορίστου ολοκληρώματος.
 4.     Ολοκλήρωση ρητών και άρρητων – τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
 5.     Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος στον υπολογισμό εμβαδών, όγκου και επιφάνειας στερεών από περιστροφή.
 6.     Γενικευμένα ολοκληρώματα (Ορισμός – υπολογισμός).
 •     Πραγματικές Συναρτήσεις Πολλών Mεταβλητών
 1.     Ορισμοί, μερικές παράγωγοι πρώτης και ανωτέρας τάξης.
 2.     Πεπλεγμένες συναρτήσεις και παραγώγιση.
 3.     Ακρότατα δεσμευμένα και μη συναρτήσεων δύο μεταβλητών.
 4.     Διπλό ολοκλήρωμα (Ορισμός, υπολογισμός και τύπος αλλαγής συντεταγμένων).
 •     Διαφορικές Εξισώσεις

  1.  Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

  1.         Χωριζομένων μεταβλητών.
  2.         Ομογενείς, αναγόμες σε ομογενείς.
  3.         Γραμμικές.
  4.         Εξισώσεις Bernoulli- Riccati.

  2.  Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, ανωτέρας τάξης

  1.         Ομογενείς γραμμικές με σταθερούς συντελεστές.
  2.         Γραμμικές με σταθερούς συντελεστές.
  3.         Διαφορικές εξισώσεις Euler.

  3.  Συστήματα διαφορικών εξισώσεων.


ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 •     Ηλεκτρικό Πεδίο (ΗΠ)
 •     Συνεχές Ρεύμα
 •     Μαγνητικό Πεδίο (ΜΠ)
 •     Επαγωγή
 •     Η Ύλη στο ΜΠ
 •     Εναλλασσόμενα Ρεύματα

Ηλεκτρικό Πεδίο (ΗΠ)

 1.     Ορισμός ΗΠ.
 2.     Ένταση (ορισμός, τύποι, υπολογισμός έντασης).
 3.     Δυναμικές γραμμές (ορισμός, πυκνότητα).
 4.     Ηλεκτρική ροή (ορισμός, τύπος, θεμελιώδης νόμος αυτής).
 5.     Νόμος του Gauss και εφαρμογές.
 6.     Δυναμικό σημείου. Διαφορά δυναμικού σημείων (ορισμός, τύπος, μονάδα).
 7.     Ισοδυναμικές επιφάνειες.
 8.     Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο (ορισμός, τύποι).
 9.     Νόμος Coulomb.
 10.     Ηλέκτριση εξ επιδράσεως – ηλεκτρική θωράκιση, κλωβός Faraday.
 11.     Χωρητικότητα δύο αγωγών / πυκνωτής: Oρισμός, τύπος.
 12.     Χωρητικότητα επιπέδου – σφαιρικού πυκνωτού.
 13.     Συνδεσμολογία πυκνωτών.
 14.     Ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου πυκνωτού.
 15.     Διηλεκτρική σταθερά (ορισμός, τύπος).

Συνεχές Ρεύμα

 1.     Ένταση, τάση, αντίσταση, ειδική αντίσταση, αγωγιμότητα, ειδική αγωγιμότητα ηλεκτρικού ρεύματος).
 2.     Νόμος του Ohm.
 3.     Πτώση τάσεως.
 4.     Ηλεκτρεγερτική δύναμη.
 5.     Κανόνας του Kirchoff. Συνδεσμολογία αντιστάσεων.
 6.     Ενέργεια – ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος.
 7.     Νόμος του Joule – θερμικός νόμος του Joule.
 8.     Ηλεκτρικό ισοδύναμο της θερμότητας.

Μαγνητικό Πεδίο (ΜΠ)

 1.     Ορισμός – ένταση ΜΠ.
 2.     Νόμος του Coulomb.
 3.     Μαγνητική ροή, νόμος της συνέχειας του μαγνητικού πεδίου.
 4.     Μαγνητικό δίπολο – μαγνητική ροπή.
 5.     Νόμος του Biot – Savart.
 6.     Νόμος του Αmpere
 7.     Ένταση ΜΠ σε κυκλικό αγωγό, σωληνοειδές και ευθύγραμμο αγωγό απείρου μήκους (ορισμός, τύπος άνευ αποδείξεως).
 8.     Νόμος του Laplace (ορισμός, τύπος).
 9.     Ενέργεια του ΜΠ.

Επαγωγή

 1.     Νόμος της επαγωγής σε κινούμενο αγωγό.
 2.     Νόμος (κανόνας) του Lenz.
 3.     Ρεύματα Foucault.
 4.     Αμοιβαία επαγωγή – συντελεστής αυτής.
 5.     Αυτεπαγωγή – συντελεστής αυτής.

Η Ύλη στο ΜΠ

 1.     Μαγνητικές ιδιότητες ύλης.
 2.     Παραμαγνητικά – διαμαγνητικά – σιδηρομαγνητικά υλικά.

Εναλλασσόμενα Ρεύματα

 1.     Περίοδος – συχνότητα – αρχική φάση – διαφορά φάσεως εναλλασσομένου μεγέθους.
 2.     Εξίσωση εναλλασσόμενης τάσεως – εντάσεως.
 3.     Ενεργός – μέση τιμή τάσεως – εντάσεως.
 4.     Επαγωγική, χωρητική, ωμική, σύνθετη αντίσταση.
 5.     Μιγαδική παράσταση εναλλασσομένων μεγεθών.
 6.     Νόμος του Ohm και κανόνες του Kirchoff, στο εναλλασόμενο ρεύμα, λύση κυκλωμάτων εναλλασόμενου ρεύματος με μεθόδους μιγαδικού λογισμού.
 7.     Συντονισμός σε σύνδεση σε σειρά και παράλληλα. Καμπύλες συντονισμού.
 8.     Μέση ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα (πραγματική, φαινόμενη). Συντελεστής ισχύος.
 9.     Μετασχηματιστής (λειτουργία στο κενό κα με φορτίο).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

 •     Ημιαγωγοί
 •     Κρυσταλλοδίοδοι
 •     Τρανζίστορ
 •     Ενισχυτές
 •     Διαμόρφωση Σήματος

Ημιαγωγοί

 1.     Κρυσταλλική δομή των στοιχείων.
 2.     Ενεργειακές ζώνες.
 3.     Μονωτές – ημιαγωγοί – αγωγοί.
 4.     Ενδογενείς ημιαγωγοί.
 5.     Ημιαγωγοί με προσμίξεις.
 6.     Πυκνότητα φορτίου.

 Κρυσταλλοδίοδοι

 1.     Η ανοικτή επαφή p – n.
 2.     Πόλωση διόδου (ορθή και ανάστροφη).
 3.     Χαρακτηριστικά της διόδου p – n.
 4.     Μοντέλο διόδου.
 5.     Εφαρμογές διόδου
 6.     Ειδικές δίοδοι (Led, Zener, μεταβλητής χωρητικότητας).

Τρανζίστορ

 1.     Γενικά.
 2.     Δομή του διπολικού τρανσίστορ
 3.     Αρχές λειτουργίας του τρανζίστορ.
 4.     Οι τρεις βασικές συνδεσμολογίες του τρανζίστορ.
 5.     Τρανσίστορ FET.
 6.     Δομή του JFET.
 7.     Αρχή λειτουργίας του JFET.
 8.     Το ΜΟSFET.
 9.     Ενισχυτές με FET.

Ενισχυτές

 1.     Παραμετρική αναπαράσταση διθύρων.
 2.     Γενικευμένο υβριδικό κύκλωμα.
 3.     Ισοδύναμο υβριδικό κύκλωμα κοινού εκπομπού.
 4.     Ενισχυτές με transistor κοινού εκπομπού.
 5.     Τάξεις λειτουργίας ενισχυτών (Α, Β, C, ΑΒ).
 6.     Aπόκριση συχνότητας ενισχυτών.
 7.     Ανάδραση και συστήματα με ανάδραση. Α

Διαμόρφωση Σήματος

 1.     Γενικά (η ανάγκη της διαμόρφωσης)
 2.     Διαμόρφωση πλάτους ΑΜ. Διαμόρφωση πλάτους ΑΜ με φέρον. Διαμόρφωση σήματος διπλής και απλής ζώνης χωρίς φέρον.
 3.     Διαμόρφωση συχνότητας FM.
 4.     Σύγκριση διαμορφώσεων ΑΜ – FM.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

 •     Ταλαντώσεις
 •     Μηχανικά Κύματα
 •     Κυματικά Φαινόμενα
 •     Οπτική
 •     Η Δομή του Ατόμου
 •     Σωματίδια και Κύματα

Ταλαντώσεις

 1.     Εισαγωγή
 2.     Μελέτη της αρμονικής ταλάντωσης
 3.     Ταχύτητα και επιτάχυνση στην αρμονική ταλάντωση
 4.     Η ενέργεια στην αρμονική ταλάντωση
 5.     Το εκκρεμές
 6.     Παράσταση της αρμονικής ταλάντωσης με στρεφόμενο διάνυσμα
 7.     Σύνθεση δυο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας κατεύθυνσης
 8.     Φθίνουσα ταλάντωση
 9.     Εξαναγκασμένη ταλάντωση
 10.     Ανάλυση περιοδικών συναρτήσεων κατά Fourier

Μηχανικά Κύματα

 1.     Εισαγωγή
 2.     Ορισμοί
 3.     Μαθηματική περιγραφή ενός κύματος
 4.     Το αρμονικό Κύμα

Κυματικά Φαινόμενα

 1.     Εισαγωγή
 2.     Ανάκλαση και διάθλαση
 3.     Η αρχή του Huygens
 4.     Η αρχή του Huygens και οι νόμοι ανάκλασης και διάθλασης
 5.     Ολική ανάκλαση/li>
 6.     Συμβολή
 7.     Στάσιμα κύματα
 8.     Περίθλαση
 9.     Πόλωση

Οπτική

 1.     Εισαγωγή
 2.     Σωματιδιακή θεωρία του φωτός
 3.     Αντικείμενο και είδωλο
 4.     Κάτοπτρα
 5.     Το φαινόμενο Doppler

Η Δομή του Ατόμου

 1.     Εισαγωγή
 2.     Στάθμες ενέργειας
 3.     Διέγερση και ιονισμός του ατόμου
 4.     Φθορισμός
 5.     Το φάσμα του ατόμου του υδρογόνου

Σωματίδια και Κύματα

 1.     Κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας – φωτόνια
 2.     Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
 3.     Φαινόμενο COMPTON
 4.     Αξίωμα του DE BROGLIE
 5.     Αρχή της αβεβαιότητας του HEISENBERG

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τεχνική, τηλεπικοινωνιακή, ηλεκτρονική ορολογία.

 •     Μετάφραση δύο τεχνικών κειμένων, με περιεχόμενο από συγγράμματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής, από την Ελληνική στην Αγγλική και αντίστροφα.
 •     Απόδοση τεχνικών τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών όρων από την Ελληνική στην Αγγλική και αντίστροφα.