Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Διοίκηση – Οργάνωση

1. Αποστολή της ΣΤΗΑΔ στην ειρήνη είναι η παροχή ανώτατης θεωρητικής-τεχνικής εκπαίδευσης σε Αξκούς του Όπλου των Διαβιβάσεων (ΔΒ), άλλων Όπλων-Σωμάτων (Ο-Σ) και Αξκούς των λοιπών Κλάδων – Επιτελείων των ΕΔ, Αξκών της ΕΛΑΣ, Αξκών ξένων κρατών, Δημόσιων Υπαλλήλων σε αντικείμενα, μεταπτυχιακού επιπέδου, στις γνωστικές περιοχές των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές τους, με έμφαση στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας, με σκοπό:

α. Την παροχή στους σπουδαστές/-στριες της ΣΤΗΑΔ των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων (ανάλυσης, σχεδίασης, εφαρμογής και έρευνας), προκειμένου να καταστούν επιστήμονες στα θέματα των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Την προαγωγή της επιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέσω του ΚΠΜΣ μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της ΣΤΗΑΔ, στο πεδίο των ασφαλών τηλεπικοινωνιών και δικτυακών συστημάτων.

γ. Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της ΣΤΗΑΔ στον τομέα της τεχνολογίας και των ερευνητικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμενων, μέσω των Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών/-στριών της ΣΤΗΑΔ.

2. Στον πόλεμο αναστέλλεται η λειτουργία της Σχολής µε την κήρυξη του αντίστοιχου μέτρου του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού (ΕΘΣΥΣΥ).