Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Πτυχιακές Εργασίες

Στο τέλος της φοιτήσεως οι σπουδαστές παραδίδουν την πτυχιακή τους εργασία, η οποία είναι μια διατριβή πάνω σε ένα θέμα επικοινωνιών και που κατά βάση έχει εφαρμογή στα συστήματα επικοινωνιών του Στρατού.
Η επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών αρχίζει με την έναρξη του Β’ έτους και υπό την άμεση καθοδήγηση και επίβλεψη των καθηγητών που έχουν ορισθεί για κάθε εργασία.
Στο τέλος του Β’ έτους η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται σε επιτροπή καθηγητών για να αξιολογηθεί ανάλογα.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι τίτλοι των μέχρι τώρα εκπονηθέντων πτυχιακών εργασιών.

ΘΕΜΑΤΑ

 •     ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 •     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΚΡΥΠΤΑΣΦΑΛΕΙΑ
 •     ΕΡΜΗΣ – ΛΥΣΕ
 •     ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ – ΑΣΔΑ
 •     ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 •     ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 •     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 •     ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 •     ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

  Α/Α     ΘΕΜΑ

             ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Σχεδίαση επικοινωνιών κινητού Στρατηγείου 1ης Στρατιάς
 2. Αυτομοτοποίηση επικοινωνιών ΕΔ
 3. Τρόπος επιτεύξεως αλληλοσυνεργασίας μεταξύ των επικοινωνιών των 3 κλάδων ΕΔ
 4. Σχεδίαση συστήματος αυτομάτου ελέγχου και διοικήσεως του ΚΕΠΙΚ/ΓΕΣ
 5. Μελέτη – κατασκευή συστήματος ταυτόχρονης μετάδοσης Ε/Τ σημάτων συναγερμού από ένα σε πλήθος φυλακίων
 6. Μελέτη – κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος προστασίας χρηματοκιβωτίου
 7. Ηλεκτρονικός εγκαιροφλεγής πυροσωλήνας
 8. Σύστημα συναγερμού 10 φυλακίων
 9. Μηχανοργάνωση αρχείου βλαβών μηχανημάτων
 10. Μηχανοργάνωση αρχείου βλαβών και υπολογισμός διαθεσιμότητας επικοινωνιακού συστήματος
 11. Θεμελιώδης σχεδίαση κινητών επικοινωνιών
 12. Διάγνωση βλαβών με έμπειρο σύστημα
 13. Κινητές Τηλεπικοινωνίες
 14. Κινητές επικοινωνίες
 15. Επιχειρησιακή αξιοποίηση του GPS
 16. Μελέτη εγκατάστασης ενός συνδυασμένου συστήματος ηλεκτροπαροχής με ΔΕΗ, Η/Ζ και ανεμογεννήτρια
 17. Μελέτη – Σχεδίαση κατασκευή συσκευής αδιαλείπτου τροφοδοσίας και φορτιστού 24V 12V – 220V DC-AC
 18. Αξιολόγηση συστημάτων ασφαλείας πληροφοριών
 19. Εφαρμογές έξυπνων καρτών με έμφαση σε συστήματα ασφαλούς πρόσβασης και ψηφιακής υπογραφής
 20. Χρήση GPS στον Σ.Ξ. Πρόγραμμα STARBRIDGE
 21. Ηλεκτροοπτική διαμόρφωση φωτεινής δέσμης LASER
 22. Τηλεδιάσκεψη μέσω τερματικών Η/Υ και υφιστάμενων μέσων επικοινωνιών (κυκλώματα ΟΤΕ, ΕΡΜΗΣ, υπόγεια, δορυφόροι)
 23. Το πρόβλημα του 2000 στα επικοινωνιακά Στρατιωτικά συστήματα
 24. Αρχές Οπτικοηλεκτρονικών Υπολογιστών. Μελέτη κατασκευής στοιχειωδών οπτικοηλεκτρικών λογικών πυλών.
 25. Μελέτη Διάταξης Ηλεκτροοπτικής Διαμορφώσεως Δέσμης LASER (για οπτικές επικοινωνίες).
 26. Διακλαδική χρήση τακτικών δικτύων C4I.
 27. Αρχές λειτουργίας διατάξεων απορρόφησης (absorbers) στις μικροκυματικές συχνότητες.
 28. Το σύστημα TETRA. Αξιολόγηση για εφαρμογές στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
 29. Μελέτη/Σχεδιασμός συστήματος οπτικών επικοινωνιών στα 40 Gb/s.
 30. Κωδικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων από αεροφωτογραφία ή χάρτη (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών G.I.S).
 31. Μελέτη φυσικού υποστρώματος του συστήματος κινητών επικοινωνιών 3ης Γενιάς – UMTS
 32. Ανάπτυξη προγράμματος ανάγνωσης λέξεων τουρκικής γλώσσας
 33. Λεξικό στρατιωτικής ορολογίας Ελληνοτουρκικής γλώσσας (Βελτίωση)
 34. Διασύνδεση ασύρματου δικτύου (ΡΤΤ) με ενσύρματο ψηφιακό δίκτυο (TCP/IP)
 35. Τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω ολοκληρωτικής φωτογραφήσεως (ΙΡ) με χρήση Η/Υ
 36. Βελτίωση λεξικού – λογισμικού για μετάφραση από Τούρκικα.
 37. Ανάπτυξη Λογισμικού για την βελτιστοποίηση της Μεθόδου Κόμβων σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα.
 38. EM.C (ElectroMagnetic Compatibility) «ΗλεκτροΜαγνητική Συμβατότητα».
 39. Ανάπτυξη κινητού, ψηφιακού ολοκληρωμένου συστήματος ασυρμάτων επικοινωνιών ευρέως φάσματος ΤΘ – Μ/Κ Σχηματισμού, για μετάδοση φωνής και δεδομένων
 40. OFDMA και εφαρμογές τους σε WIMAX και Ψηφιακή Τηλεόραση
 41. Προηγμένες Τεχνικές προσωποποίησης και παραγωγής συστάσεων στο χρήστη
 42. Προηγμένες Τεχνικές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό
 43. Συμμετοχή ΔΒ στο Διακλαδικό Δόγμα Δικτυοκεντρικού Πολέμου
 44. Διακλαδικές Ικανότητες COMINT και συμμετοχή ΔΒ
 45. Επικοινωνίες Laser Χαμηλού Κόστους (COTS) Πλησίον της Γήινης Επιφάνειας
 46. Memristors – Λειτουργίες & Εφαρμογές για Στρατιωτικού Σκοπούς
 47. Μελέτη ανάπτυξης της αναγκαίας αρχιτεκτονικής ΥΕΣΑ στον ΣΞ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΚΡΥΠΤΑΣΦΑΛΕΙΑ

 48. Ηλεκτρονική προστασία τηλ/κών εγκαταστάσεων
 49. Σχεδίαση συστήματος για κρυπτοφώνηση και κρυπτογράφηση
 50. Μελέτη χαρακτηριστικών ακτινοβολίας των λογαριθμικά περιοδικών κεραιών
 51. Μελέτη – κατασκευή δισκοκωνικής κεραίας
 52. Έρευνα για διαπίστωση τρόπου αντιμετώπισης ΗΑΜ του “ΑΠΟΛΛΩΝ”
 53. Προστασία από κεραυνούς και επικίνδυνες ΗΑΜ επιδράσεις
 54. Ανάπτυξη – Βελτίωση κρυπτοαλγορίθμου με χρήση Η/Υ
 55. Μελέτη αντιμετωπίσεως επικοινωνιών σύγχρονης τεχνολογίας με υφιστάμενα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου
 56. Μέθοδοι αποφυγής πληροφοριών προς γειτονικά κρα΄τη του ΣΖΜ “ΕΡΜΗΣ”
 57. Ασφάλεια Επικοινωνιών έναντι Ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών (TEMPEST)
 58. Η/Μ Περιβάλλον κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στις περιοχές Έβρου και Νήσων Αιγαίου
 59. Διασύνδεση Vocoder στην κρυπτοσυσκευή KG-84C
 60. Απόρριψη μη επιθυμητών εκπομπών
 61. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – Μοντέρνοι τρόποι παρεμβολής συστημάτων επικοινωνιών FH
 62. Συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας
 63. Κρυπτογράφηση αρχείων Η/Υ (Μέθοδος one-time pad)
 64. Υπολογισμός και μέθοδοι μέτρησης κοντινού πεδίου μιας κεραίας με εφαρμογή στις παραβολικές
 65. Ραδιοεντοπισμός εκπομπών σημάτων διασποράς φάσματος (Spread spectrum signals – SSS).
 66. Ανάλυση σφάλματος διόπτευσης πολυδιαυλικών συστημάτων γωνιομετρήσης (ESM-DF : Direction Finding)
 67. Πρόγραμμα κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης κειμένου με χρήση του κώδικα “Αθηνά”.
 68. Αξιολόγηση και πρακτική εκμετάλλευση κρυπταλγορίθμου.
 69. Συστήματα εντοπισμού γωνιών άφιξης σημάτων με την τεχνολογία ευφυών κεραιών
 70. Μελέτη ανάρτησης κεραιών λήψεως HF μέχρι 3G επί ενός ιστού
 71. Επιλογή αρχιτεκτονικής κα υλοποίηση με FPGA του κρυπτογραφικού αλγορίθμου AES (Advanced Encryption Standard) σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής του Ελληνικού Στρατού
 72. Ραδιογωνιομετρία και μέθοδοι TDOA/FDOA για παθητική ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από UAV ή ελικόπτερα.
 73. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πολέμου σε συστήματα VHF -UHF.
 74. Τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) και εφαρμογές της.
 75. Ανάπτυξη κώδικα για εκμετάλλευση καρτών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP) για καταγραφή, υποτύπωση και εκμετάλλευση εκπομπών σύγχρονων μορφών επικοινωνίας (FH) με διάφορους τρόπους – μορφή έμφασης (καταρράκτη – waterall) τύπου πίνακα, ανασύσταση του φάσματος κ.λ.π
 76. Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων
 77. Ασφάλεια Κινητής Τηλεφωνίας, Εντοπισμός Κινητών Πομποδεκτών και Αποκλεισμός Χρήσης Δικτύου (Denial of Service)
 78. Πιθανές απειλές κατά της ασφάλειας (security threats) και προτεινόμενες υπηρεσίες ασφαλείας (security services) των Δικτύων Δεδομένων Στρατού (ΔΙΔΕΣ)
 79. Μελέτη εφαρμοσιμότητας υλοποιήσεων κρυπτογραφικών αλγορίθμων στο υλικό με τη χρήση FPGAs
 80. Μελέτη συμπεριφοράς λογαριθμικής κεραίας στη ζώνη 200 – 400 MHz
 81. Τακτική Χρήση Ηλεκτροκίνητου UAV (αεροπλάνου ή ελικοπτέρου) από χερσαίες δυνάμεις για επιτήρηση περιοχής και έγκαιρη προειδοποίηση. (Αυτονόμηση Πτήσεως, Αισθητήρες και Ευρυζωνικά Δίκτυα διαβίβασης δεδομένων).
 82. Σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης – αξιολόγησης κρυπταλγορίθμου για ανάγκες των ΕΔ. Ενσωμάτωση αλγορίθμου AES σε FPGA (Forward Programmed Grammer Area).
 83. Παρεμβολείς GPS και επιχειρησιακή αξιοποίηση τους για παράκτια και αντιβαλλιστική άμυνα (πειραματισμός με παρεμβολέα GPS εργαστηρίου ΣΝΔ).
 84. Ανιχνευτής UAV μικρών αποστάσεων.

  ΕΡΜΗΣ – ΛΥΣΕ

 85. Κατανομή συχνοτήτων συστήματος “ΕΡΜΗΣ”
 86. Αυτόματη αναδρομολόγηση του “ΑΠΟΛΛΩΝ” και συνεργασία αυτού με το ΛΥΣΕ TRC-145
 87. Αναδρομολόγηση “ΑΠΟΛΛΩΝ” με χρήση Η/Υ
 88. Αριθμοδότηση συνδρομητών του “ΕΡΜΗΣ”
 89. Αναδιάταξη “ΕΡΜΗΣ” για υποστήριξη του Σχ. “Ε”
 90. Κρυπτασφαλισμένη διασύνδεση «ΕΡΜΗ» – IVSN
 91. Συστήματα σύγχρονης ψηφιακής ιεραρχίας (SDH)
 92. Υπολογισμός ενδιαμέσου μνήμης (BUFFER) ενός κινητού υπεραστικού δικτύου δεδομένης πραγματικής κίνησης, για κάθε κόμβο του δικτύου
 93. Ενσωμάτωση κινητών ανταποκριτών στο τακτικό σύστημα επικοινωνιών «ΕΡΜΗΣ»
 94. Μελέτη χρησιμοποιήσεως γεωστατικού επικοινωνιακού δορυφόρου σαν αναμεταδότου του ΣΕΖΜ “ΕΡΜΗΣ” και “ΑΠΟΛΛΩΝ”
 95. Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης μεταγωγής πακέτων των δικτύων “ΕΡΜΗΣ” – “ΑΠΟΛΛΩΝ”
 96. Διαχείριση ψηφιακών ζεύξεων 2ΜΒ του ΣΕΖΜ “ΕΡΜΗΣ”
 97. Διασύνδεση με ΕΣΕΕΘΑ των δικτύων “ΕΡΜΗΣ” – “ΑΠΟΛΛΩΝ”
 98. ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» – Φάση ΙΙ. Πρόγραμμα «2η φάση «ΕΡΜΗΣ»
 99. Βελτιστοποίηση της χρήσης των Packet Switches στο δίκτυο του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»
 100. Προσαρμογή των ΑΤΜ Switch στο ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»
 101. Προγράμματα Η/Υ για σχεδίαση ψηφιακών ραδιοζεύξεων.
 102. Χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μετάδοσης για μεταφορά πολυμέσων από υπάρχοντα Τακτικά Συστήματα Ζώνης Μάχης.
 103. Μελέτη ασυρματικών εκπομπών ΣΕΖΜ “ΕΡΜΗΣ” στο εργαστήριο SDR της ΣΤΗΑΔ

  ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ – ΑΣΔΑ

 104. Αυτοματοποίηση διακίνησης σημάτων στα ΚΕΠΙΚ Μειζ. Σχημ.
 105. Πρόγραμμα υπολογισμού βαθμού εξυπηρέτησης Δικτύου με αυτόματη αναδρομολόγηση
 106. Πρόγραμμα ανάλυσης ομοιογενούς καταστροφής Δικτύου
 107. Διαχείριση τηλεπικοινωνιακού δικτύου (Telecom Network Management – TNM)
 108. Μελέτη της απόδοσης δικτύων δεδομένων (WAN, LAN, FDDT, MAN, ATM) με γλώσσες προσομοίωσης (SIMULA, COMNET)
 109. Χρήση υπολογιστών σαν έξυπνων τηλετύπων
 110. Ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας με έμφαση σε εσωτερικούς χώρους
 111. Ασφάλεια δικτύου Η/Υ (FIRE WALLS)
 112. Ολοκληρωμένη σχεδίαση και υλοποίηση ενός secure web-site για τις ανάγκες μιας στρατιωτικής μονάδας. Επιλεκτική δρομολόγηση των χρηστών ενός site, ανάλογα με τα προνόμια που παρέχονται από τους κωδικούς πρόσβασης και αντίστοιχης ανάκτησης πληροφοριών
 113. Διαχείριση ασφαλείας σε δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
 114. Εφαρμογές του διακλαδικού δόγματος του δικτυοκεντρικού πολέμου στο Στρατό
 115. Συστήματα σταθερής ασύρματης πρόσβασης
 116. Δημιουργία δικτυακού τόπου δεδομένων, με δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Συμπλήρωση εντύπων, ηλεκτρονική εγγραφή, κλπ). Δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησης δεδομένων ανάλογα με τα δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη
 117. Μελέτη κίνησης του Ευρείας Περιοχής Δικτύου (WAN) επικοινωνιών δεδομένων του ΓΕΣ.
 118. Η αρχιτεκτονική επικοινωνιών του μέλλοντος στο πλαίσιο της Δικτυοκεντρικής ανάπτυξης δυνατοτήτων (Network Enabled Capabitily – NEC) για την υποστήριξη του συστήματος C4ISR στο ΣΞ
 119. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών τηλεματικής σε IP δίκτυα με χρήση τεχνολογίας SIP ( Session Initiation Protocol)
 120. Στρατιωτικές Εφαρμογές των Κινητών Ασυρμάτων Δικτύων WiMax βασισμένων στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.16
 121. Πρακτικές Εφαρμογές ad hoc τακτικών δικτύων, κινητών και σταθερών σταθμών, για το σύστημα C4ISR του χερσαίου θεάτρου επιχειρήσεων.

  ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 122. Μετατροπή 4-σύρματης γραμμής σε 2-σύρματη
 123. Σχεδίαση αυτορυθμιζόμενης διατάξεως προσαρμογής γραμμών ΕΣ – ΟΤΕ
 124. Σχεδίαση απλού Ε/Τ Φ/Σ 3 διαύλων
 125. Υπολογισμός εναέριων υπεραστικών γραμμών ζεύξεως 3 τηλεφωνικών κέντρων
 126. Υπέρθεση ΦΣ σε ΤΦ γραμμή και ζεύξη ΤΚ κεντρικής συστοιχίας με αυτ. Τ.Κ.
 127. Μελέτη μετατροπής του TCC-7 για λειτουργία σε δισύρματη γραμμή
 128. Μελέτη – κατασκευή οργάνου εντοπισμού βλάβης ΤΦ γραμμής
 129. Μελέτη – κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος επιλογής ΤΦ γραμμής
 130. Βελτίωση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εναέριου κυκλώματος
 131. Οπτικοηλεκτρονική ζεύξη μέσω οπτικών ινών
 132. Σύγχρονος ανιχνευτής βλαβών τηλεφωνικών γραμμών
 133. Μελέτη σταθερότητας τηλεφωνικού κυκλώματος
 134. Μελέτη αστικού Τηλ. Κέντρου με βάση στοιχεία κινήσεώς του
 135. Μελέτη – κατασκευή μετατροπέως χειροκίνητης τηλεφωνικής σύνδεσης με αυτόματη
 136. Τηλ/νίες με οπτικές ίνες – Ειδικά συστήματα ασφαλείας τηλ/νιών
 137. Μελέτη δικτύου υπέρθεσης συστήματος 30 ζευγών
 138. ΚΕιδικά συστήματα οπτικών ινών MOD σε ζεύξη οπτικών ινών με κυκλικούς πολωτές – αναλυτές
 139. Τεχνικές προδιαγραφές PCM A’ τάξεως 2Mbit/sec
 140. Οπτική ζεύξη LED – φωτοδιόδου μέσω οπτικών ινών
 141. Συγχρονισμός ψηφιακού δικτύου (Α’ Μέρος)
 142. Ανάλυση φθοράς επικοινωνιακού δικτύου πλέγματος
 143. Συγχρονισμός ψηφιακού δικτύου (Β’ Μέρος)
 144. Πρόγραμμα Η/Υ για τον υπολογισμό της μη διαθεσιμότητας δικτύου
 145. Διασύνδεση ενσύρματων ασύραμτων μέσων. Σύστημα ασυρματικού τοπικού βρόχου (RiTL) Τεχνολογίας DECT
 146. Διαχείριση δικτύων TCP/IP και πρωτόκολλο SNMP
 147. Διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιών TMN (Telecommunications Management Network)
 148. Δίκτυα οπτικών ινών με πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM).
 149. Διαχείριση ευρυζωνικών δικτύων (ΑΤΜ).
 150. Μελέτη Ενιαίου Ψηφιακού Αυτοματοποιημένου Δικτύου (ΕΨΑΔ).
 151. Πρωτόκολλο, MPLS και η εφαρμογή του στα ΑΤΜ δίκτυα. (Case study OTE).
 152. Σταθερή τηλεφωνία Σ.Ξ.

  ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 153. Μελέτη τροποσφαιρικού συστήματος επικοινωνιών στη ΖΕ 1ης Στρατιάς
 154. Σχεδίαση κινητού συστήματος επικοινωνιών HF/SSB για λειτουργία διαβαθμισμένων RTT, ΤΦ.
 155. Area System περιοχής ΣΣ
 156. Εκπομπή – λήψη σημάτων SSB υπό μεταβαλλόμενη συχνότητα γενικώς
 157. Μελέτη ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων για ΥΥΣΕ
 158. Κατανομή ΡΗ φάσματος στα Α/Τ δίκτυα του ΕΣ
 159. Σύστημα εγκαίρου προειδοποιήσεως αεροπορικής επιδρομής
 160. Σχεδίαση – κατασκευή κυκλώματος διακοπής τροφοδοσίας Σ/Α σε περίοδο αναμονής
 161. Μελέτη – κατασκευή φερέσυχνου 2+1 διαύλων
 162. Σχεδίαση μικροκυματικής ψηφιακής αρτηρίας με χρήση διαφορικής λήψεως συχνότητας
 163. Σύστημα επικοινωνίας AF συχνοτήτων με διαμόρφωση Δ
 164. Μελέτη μικροκυματικού δικτύου 36GHz μεταξύ Αθήνας και Πηλίου
 165. Επεξεργασία δεδομένων ιονοσφαιρικού σταθμού
 166. Μελέτη συστήματος Κέντρου Εκπομπής – Λήψεως του ΓΕΣ
 167. Σύνδεση Σ/Α VRC-12 με αυτόματο Τ.Κ.
 168. Τεχνικές προδιαγραφές Φ/Σ συστημάτων με υπέρθεση σε ΡΗ ζώνη 6-108 Khz
 169. Μελέτη επιλογής συχνοτήτων HF δικτύων – Βελτιστοποίηση αποδόσεως ΣΚΕΛ/ΓΕΣ
 170. Κατανομή ΤΟΔΒ δικτύων HF
 171. Κατασκευή, μετρήσεις λειτουργίας και διακρίβωση επιδόσεων με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ραδιοφωνικού πομπού μονοφωνικού FΜ, ευρείας ζώνης, χαμηλής ισχύος, με συχνότητα λειτουργίας 88 – 108 ΜΗz. Μελέτη και προδιαγραφές για τη μετατροπή του σε πομπό FM στενής ζώνης προς μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας με διαμόρφωση FSK, σε χαμηλότερη περιοχή των VHF.
 172. Διαχείριση συχνοτήτων κατά την κατηγορία HF,VHF και UHF, της τεχνικής αναπήδησης συχνότητας (HAVE QUICK II).
 173. Μελέτη και σχεδίαση συστήματος ψηφιακών κινητών τηλεπικοινωνιών 1800 ΜHz για στρατιωτική χρήση
 174. Σχεδιασμός ιονοσφαιρικών ζεύξεων με χρήση προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PC)
 175. Εvιαίος χρονισμός συστημάτων FH
 176. Οργάνωση συστήματος μεταφοράς σήματος στην μικροκυματική / οπτική περιοχή συχνοτήτων με τεχνική αυτομόδυνης οπτικής μίξης
 177. Σχεδίαση συστήματος ακρόασης πομποδεκτών αναπη-δούσης συχνότητας.
 178. Κωδικοποίηση στα συστήματα διασποράς φάσματος και τεχνικές διασποράς φάσματος για στρατιωτικές εφαρμογές.
 179. Ευφυείς Κεραίες (Smart Antennas)
 180. Τεχνικές εκτίμησης καναλιού πραγματικού χρόνου (RTCE) σε ασυρμάτους πομποδέκτες βραχέων (HF) και υλοποίησή τους με το πρωτόκολλο αυτόματης εγκατάστασης ζεύξης (ALE)
 181. Μελέτη Ρ/Η δικτύων με χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών) σε συνδυασμό με ψηφιακούς ηλεκτρονικούς χάρτες του ανάγλυφου του εδάφους. Εφαρμογή με το EDX – Signal Pro στον Ελλαδικό χώρο.
 182. Μελέτη και ανάπτυξη κατευθυντικών κεραιών
 183. Τεχνολογία δεκτών IR (infrared)
 184. Μελέτη συστήματος οπτικών επικοινωνιών με ηλεκτροοπτική (Η/Ο) διαμόρφωση ακτίνας Laser He-Ne
 185. Χωροχρονική επεξεργασία σήματος για ασύρματες επικοινωνίες
 186. Στρατιωτικά ασύρματα δίκτυα δεδομένων (Links 11,16,22, κλπ.) και μέθοδοι αποδοτικής διεπαφής με στρατιωτικές μονάδες σε διακλαδικές επιχειρήσεις
 187. Μοντέλα ραδιοκάλυψης στις κινητές ραδιοεπικοινωνιών
 188. Μελέτη και Σχεδίαση εναλλακτικών ασυρματικών επικοινωνιών για τον χώρο του Αιγαίου.
 189. Τροποσκεδαστικά (TROPOSCATTER), Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων (Πέραν του Ορίζοντος) : Παρόν και Μέλλον.
 190. Ευφυείς Κεραίες για κινητές εφαρμογές.
 191. Κανάλια ραδιομετάδοσης σε περιβάλλον πολλαπλών ανακλάσεων σε συστήματα OFDM.
 192. Ειδικά Θέματα στην περιοχή των Κινητών και Δορυφορικών Ραδιοεπικοινωνιών.
 193. Μετρήσεις και Μοντελοποίηση Ασύρματου Καναλιού για UHF RFID Συστήματα
 194. Υλοποίηση αναμεταδότη VHF-UHF με αναπήδηση συχνότητας.
 195. Διαστασιολόγηση ασυρμάτων συστημάτων επικοινωνίας
 196. Στρατοσφαιρικές Πλατφόρμες σε Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (HAPS)
 197. Συστήματα MIMO (Ευφυείς Κεραίες)
 198. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων & Εφαρμογές τους σε Στρατιωτικές Επιχειρήσεις
 199. Διαχείρηση Συχνοτητων Σ/Α VHF FM/FH και υπολογισμός της ιδιοπαρεμβολής των αντιστοίχων δικτύων που λειτουργούν σε περιορισμένο χώρο
 200. Μελέτη και μετρήσεις του Η/Μ πεδίου κατά τη χρήση ασύρματων ηλεκτρικών συσκευών – Επιπτώσεις στην υγεία
 201. Προβλήματα ραδιοκάλυψης σε αστικό περιβάλλον με εφαρμογή σε Συστήματα Κινητών Τηλεπικοινωνιών και χρήση ντετερμινιστικών μοντέλων ραδιοκάλυψης
 202. Διαχείριση Συχνοτήτων σε HF Δίκτυα του Στρατού Ξηράς
 203. Πολυδιόδευση – Δέκτες RAKE
 204. Ευφυείς κεραίες και εφαρμογές (UWB κεραίες και εφαρμογές)
 205. Υπολογισμός ΡΗ δικτύου LOS
 206. Ασύρματες οπτικές ζεύξεις ως εναλλακτική λύση ως προς τις μικροκυματικές ζεύξεις μικρών αποστάσεων (σχεδίαση – στατιστικά στοιχεία για διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πλεονεκτήματα, χρήσης της οπτικής ασύρματης τεχνολογίας για υλοποίηση αυρμάτων τοπικών δικτύων LAN)
 207. Συνεργατικές Ασύρματες Επικοινωνίες: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας, Εφαρμογές κι Επεκτάσεις
 208. Τεχνικές Βελτιστοποίησης Λειτουργίας Ασύρματης Ζεύξης με Τεχνικές του Cognitive Radio
 209. Τεχνικές Ανάκτησης Ενέργειας από το Περιβάλλον για Διατάξεις RFID και Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων
 210. Δίκτυα αισθητήρων και ενδιάμεσο λογισμικό για έλεγχο και επικοινωνία μη επανδρωμένων οχημάτων
 211. Μελέτη Υλοποίησης τακτικού δικτύου επικοινωνιών (LTE) στην περιοχή του Ν.Έβρου
 212. Υπολογιστική προσομοίωση μεθόδου παθητικού συγχρονισμού συστημάτων αναπηδούσης συχνότητας

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 213. Υπολογισμός σε δεδομένα κυκλώματα του gain V, I, R εισόδου – εξόδου
 214. Σχεδίαση γεννήτριας πριονωτών τάσεων
 215. Επιλογή δέκτη τηλεπικοινωνιών
 216. Υπολογισμός ανοιγμένων R, L, C σε γραμμή μεταφοράς
 217. Υπολογισμός τροφοδοτικού σταθεροποιημένης τάσεως συνεχούς ρεύματος
 218. Σχεδίαση λογικού κυκλώματος δυαδικού ωρολογιακού μηχανισμού
 219. Επίλυση 3 γραμμικών κυκλωμάτων
 220. Υπολογισμός κυματοδηγού κυκλικής διατομής
 221. Υπολογισμός συστήματος Brondside 7 ισοτροπικών πηγών
 222. Υπολογισμός Η/Μ πεδίου που προσπίπτει σε πλάκα απείρου εντάσεως
 223. Οργάνωση Ε/Τ πεδίου
 224. Ασύγχρονος κινητήρας
 225. Μελέτη – κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος επιλογής ΤΦ γραμμής
 226. Διαμόρφωση Δ και μετατροπή σε PCM
 227. Κωδικοποίηση πληκτρολογίου με ψηφιακά κυκλώματα και ηλεκτρονική απεικόνιση στοιχείων με ψηφιακή οθόνη
 228. Αυτόματος COD – DECOD κειμένου
 229. Μεταβίβαση ηλεκτρονικού σήματος μέσω φωτομίξεως με κυκλική πόλωση
 230. Μέθοδοι ελέγχου της ορθής λειτουργίας με χρήση τεχνικών παρατήρησης ρεύματος ηρεμίας (IDDQ) σε κυκλώματα πολύ υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI)
 231. Μελέτη – κατασκευή ηλεκτρ. εγκατάστασης για τροφοδοσία : ΦΣ 37Α/220V, ΤΚ 35A/60V, φορτίων 67A/220V
 232. Τεχνικές ανάλυσης ηλεκτρομαγνητικού φάσματος
 233. Πειραματικός χαρακτηρισμός διατάξεων ηλεκτρομαγνητικών εκκενώσεων σε συνθήκες χαμηλής πίεσης
 234. Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικού παλμού υψηλής ενέργειας και επιχειρησιακή εφαρμογή

  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 235. Δορυφορικές επικοινωνίες
 236. Χρήση φορητών συστημάτων VSAT για τις επικοινωνίες
 237. Εκμετάλλευση του Hellas Sat στον Ελληνικό Στρατό
 238. Δορυφορικό δίκτυο C4I στις ζώνες UHF και Ku για χρήση των ΕΕΔ
 239. Εφαρμογές δορυφορικών συστημάτων για δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών
 240. Τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης του δορυφορικού φάσματος για τη βέλτιστη χρησιμοποίησή του από τις Ε.Δ.
 241. Μεταφορά δεδομένων και εικόνας μέσω δορυφορικού τερματικού με ασφαλή τρόπο

  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

 242. Σχεδίαση – κατασκευή RADAR CW για ανίχνευση κινουμένων αντικειμένων
 243. Διαγράμματα κάλυψης RADAR με Η/Υ. Κριτήρια επιλογής θέσης
 244. Υπολογισμός διαγράμματος κάλυψης RADAR
 245. Ανάπτυξη παρεμβολέα ραντάρ επιτήρησης.
 246. Τεχνολογία Ραντάρ Συνθετικής Απεικόνισης (Synthetic Aperture Radar, SAR – Inverse Synthetic Aperture Radar, ISAR)
 247. Ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης
 248. Ανάλυση επιχειρησιακών χρήσεων του Ραντάρ επιτήρησης BORA-550 : Αντίμετρα και περιορισμοί
 249. Μελέτη ανάπτυξης ραντάρ πέραν του ορίζοντα βραχέων κυμάτων για έγκαιρη ανίχνευση αεροσκαφών
 250. Ανάκτηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων από ΗΟ ανιχνευτή.
 251. Δίκτυα Αισθητήρων και έγκαιρη προειδοποίηση / επιτήρηση πεδίου μάχης (Battlespace Sensor Networks).
 252. Στρατιωτικές εφαρμογές των Ultra Wideband (UWB) σημάτων στις ενδοεπικοινωνίες και στην ανίχνευση αντικειμένων.
 253. Ειδικά θέματα στα Συστήματα Ραντάρ.
 254. Παθητικά Ραντάρ- Ραντάρ θορυβικής “κυματομορφής”
 255. Στρατιωτικές Εφαρμογές και Αντιμετώπιση Επιθέσεων Ηλεκτρομαγνητικού Παλμού (ΕΜΡ)
 256. Επίδραση Ανεμογεννητριών σε λειτουργία RADAR
 257. Ανάπτυξη Λογισμικού και μεθόδων για διατήρηση του ελέγχου των ΜΕΑ σε περίπτωση απώλειας ή παρεμβολής του συστήματος προσδιορισμού θέσεως (GPS)
 258. Αυτόματη αναγνώριση στόχων από μέσα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης (Automatic Target Recognition). Θεωρία – Διατιθέμενο λογισμικό και δυνατότητες.
 259. Προοπτική – Σχεδιασμός – Μελέτη ανάπτυξης μικρών μη επανδρωμένων (Mini UAV) στο ΣΞ και ένταξη στο υφιστάμενο σύστημα Διοικήσεως – Ελέγχου
 260. Υλοποίηση αλγόριθμων πτήσης UAV με την χρήση FPGA